Sebutkan Dan Jelaskan Macam Macam Hukum Taklifi

Macam-Macam Hukum Taklifi dalam Islam

Hukum taklifi adalah ketentuan atau ketetapan syariat Islam yang dibebankan kepada seorang mukallaf (orang yang sudah memenuhi syarat untuk dibebani hukum) untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum taklifi ini berfungsi sebagai panduan bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WAD
HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WAD’I – ppt download

Berikut ini macam-macam hukum taklifi beserta penjelasannya:

 • Fardhu (Wajib)
 • Fardhu adalah perintah yang wajib dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Dasar penetapan fardhu berasal dari dalil qath’i (bukti yang meyakinkan), seperti ayat Al-Quran yang tegas atau hadis mutawatir (hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi secara bersambung sampai kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam). Contoh fardhu adalah shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, dan haji bagi yang mampu.

 • Wajib (Ijab)
 • Wajib (ijab) memiliki makna yang hampir sama dengan fardhu, yaitu perintah yang harus dilaksanakan. Namun, dalil penetapan wajib (ijab) didasarkan pada dalil zhanni (bukti yang tidak meyakinkan secara mutlak), seperti hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh perawi tunggal). Melaksanakan wajib (ijab) akan mendapatkan pahala dan meninggalkannya berdosa. Contoh wajib (ijab) adalah shalat sunnah, puasa sunnah, dan membayar kafarat (denda) atas pelanggaran ibadah wajib.

 • Haram
 • Haram adalah larangan yang tegas untuk dikerjakan oleh seorang mukallaf. Melaksanakan perbuatan yang haram akan mendapatkan dosa dan meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Dasar penetapan haram berasal dari dalil qath’i, seperti ayat Al-Quran yang melarang zina, mencuri, dan membunuh.

 • Makruh Tanzih
 • Makruh tanzih adalah perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Melaksanakan makruh tanzih tidak berdosa, namun meninggalkannya akan mendapat pahala. Penetapan makruh tanzih didasarkan pada dalil zhanni yang menunjukkan ketidaksukaan Allah SWT terhadap perbuatan tersebut. Contoh makruh tanzih adalah makan dan minum sambil berdiri tanpa alasan, dan shalat di antara waktu shalat yang dilarang.

 • Mubah
 • Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang mukallaf. Melaksanakan atau meninggalkan perbuatan mubah tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah adalah makan dan minum berbagai makanan dan minuman yang halal, serta memakai pakaian yang tidak termasuk kategori haram.

  Kesimpulan

  Dengan memahami macam-macam hukum taklifi, seorang muslim dapat menjalankan ibadah dan beraktivitas sehari-hari sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Hukum taklifi memberikan panduan yang jelas tentang perbuatan yang wajib, dianjurkan, dilarang, dan boleh dilakukan.

  Tanya Jawab

  1. Siapakah yang termasuk kategori mukallaf?

  Mukallaf adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk dibebani hukum Islam, yaitu: berakal sehat, baligh (sudah dewasa), dan merdeka (bukan budak).

  2. Bagaimana jika seorang mukallaf tidak mengetahui suatu hukum taklifi?

  Jika seorang mukallaf tidak mengetahui suatu hukum taklifi, ia wajib untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, ia bisa bertanya kepada ulama yang terpercaya atau mencari informasi dari sumber-sumber yang shahih (tepat).

  3. Apakah semua mazhab (aliran) Islam memiliki pembagian hukum taklifi yang sama?

  Para ulama memiliki sedikit perbedaan dalam pembagian dan penamaan hukum taklifi. Namun, secara umum, esensi dari macam-macam hukum taklifi tersebut adalah sama.

  4. Apa yang harus dilakukan jika seorang mukallaf tidak mampu melaksanakan ibadah wajib?

  Jika seorang mukallaf tidak mampu melaksanakan ibadah wajib karena udzur (halangan syar’i), maka ia mendapat keringanan. Misalnya, orang yang sakit tidak wajib shalat, dan orang yang tidak mampu berpuasa wajib mengganti puasanya di lain waktu.

  5. Bagaimana cara agar kita bisa istiqomah (konsisten) dalam menjalankan hukum taklifi?

  Untuk bisa istiqomah dalam menjalankan hukum taklifi, seorang muslim perlu memperkuat iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Selain itu, penting untuk membiasakan diri beribadah, banyak belajar ilmu agama, dan mencari lingkungan yang sholeh.

  Tinggalkan Balasan

  Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *